Photo: Eldorado Canyon State Park (iStockphoto)

Eldorado Canyon State Park near  Eldorado Springs, Colorado.