Photo: Shenandoah Davis At CPR's OpenAir

Shenandoah Davis