Photo: Anthony Ruptak | HV

Anthony Ruptak performs at CPR studio.