Photo: Vasti Rosado, Puerto Rico (HV)

Vasti Rosado.