Cyclist Mara Abbott

Cyclist Mara Abbott climbs Lookout Mountain.