Photo: Omer Mei-Dan ice climbing

Omer Mei-Dan ice climbing.