Photo: Boulez conducting 2008

Pierre Boulez conducting in 2008.