Photo: Stephanie Cadman and Lara St. John perform Bach

Violinist Lara St. John and dancer Stephanie Cadman perform Bach in Toronto.