Photo: Violinist Hilary Hahn

Violinist Hilary Hahn.