Photo: Edward Montour full

Inmate Edward Montour.