Photo: Japanese kite 2

"Edo-dako" a Tokyo-style kite by kite master Mikio Toki