Photo: Japanese kite 3

Closer detail of "Edo-dako," a Tokyo-style kite by kite master Mikio Toki