Photo: Keystone Ski Resort (Flickr/CC)

Keystone Resort, a Vail Resort property, in Keystone, Colorado.