Photo: Polis-Stapleton CSU Debate Screencap – Courtesy