Photo: Stapleton Airport circa 1941

Stapleton Airport, Denver, Colo. (1941).