Photo: Colorado Classic Women's Race

Women cyclists race in the 2017 Colorado Classic pro-cycling race.