Meet Zero Freitas, the man on a mission to buy up the world’s vinyl

photo: Zero Freitas