White House Clarifies Policy On Syria

April 16, 2018